Search

Information

การปักเดินเส้น

 

การปักเดินเส้น

 

 

การปักเดินเส้นเป็นการปักเพื่อเน้นงานปักให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่นการปักเดินเส้นก้านใบไม้ เส้นกลางใบ ตัวหนอน
1. แทงเข็มขึ้นที่จุด ก 2. แทงเข็มที่จุด ข ย้อนกลับไปขึ้นที่จุด ค
3. ดึงด้ายผ่านจุด ค ขึ้นมา 4. แทงเข็มที่จุด ง ย้อนกลับมาที่จุด ข
5. ทำจนจบแนวลายที่ต้องการ 6. ด้านหลังของงานจะมีลักษณะเหมือน ฝีเข็มการด้นถอยหลัง